Необходими документи за регистрация на търговско представителство в България

      В Република България търговските представителства на чуждестранните юридически лица се регистрират пред Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Заявител може да бъде всяко чуждестранно лице с право да извършва търговска дейност съгласно националното си законодателство. Режимът на търговското предствителство се урежда в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). В България търговското представителство няма право да извършва стопанска дейност. Може да осъществява дейности по подготовка на промоции, изложения, реклама на стоки и услуги, демонстрации и др.

       За откриване на търговско представителство на чуждестранно юридическо лице в България е необходимо да се подготви пакет от документи, който се подава пред БТПП в София или в регионалните палати в страната.

      Необходимите документи за регистрация на търговско представителство в България са следните:

 1. Попълнено заявление до председателя на БТПП;
 2. Регистрационна карта по образец на БТПП (в нея трябва да бъдат посочени данни за чуждестранното лице на латиница – наименование, правна форма, седалище, регистрация и ръководител, както и сведения за самото представителство – адрес и представители по право и по пълномощие);
 3. Документ за внесена сума за регистрация;

Към тях се прилагат и подготвени от Вас документи:

 1. Официален документ за регистрацията на чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган, съгласно националното му законодателство ;
 2. Официален документ за лицата, управляващи и представляващи чуждестранното лице, издаден от органа по предходната точка ;
 3. Решение на управителния съвет (общото събрание) на чуждестранното лице за откриване на търговско представителство в Р България;
 4. Пълномощно в оригинал или заверен препис на цитираното пълномощно от компанията, издадено от лицата по т.5, за лицето упълномощено да регистрира и управлява търговското представителство в Р България и обема на предоставените му права – следва да бъде нотариално заверено;
 5. Образец на подписа на представителя/ите на Вашата компания в Р България – следва да бъде нотариално заверен;
 6. Пълномощно на лицето, което ще регистрира представителство в България – следва да бъде нотариално заверено.
 7. ПРОМЕНИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРИЕТИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РБЪЛГАРИЯ 2017

                         След подаване на заявлението пред БТПП представителството се регистрира в 3-дневен срок.

     Решението на БТПП за регистрация на търговско представителство е с конститутивно действие. На основание чл.24 ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите търговските представителства на чуждестранни лица задължително се вписват  в търговския регистър на Палатата. Съгласно данните от този регистър БТПП изготвя и предоставя писмени и устни справки за регистрираните търговски представителства и издава сертификати за актуалното им състояние.

     Срокът на действие на сертификата е един месец. Този срок задължително следва да се отчита, ако желаете да получите Виза Д и право на продължително пребиваване в България.

     След регистрация на представителството в БТПП същото подлежи на регистрация и в регистър Булстат. За регистрацията му в този регистър са необходими следните документи:

 1. Заявление за регистрация
 2. Документ за платена такса за регистрация
 3. Копие на паспорта на търговските представителите
 4. Решение на БТПП за регистрация на търговското представителство на чуждестранното юридическо лице
 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което ще регистрира представителството в България.

        Лицата, които са представители на чуждестранни търговски дружества, могат да получат разрешение за продължително пребиваване в страната – за срок до една година (чл. 24, ал. 1, т. 6 от Закона за чужденците в Република България). Разрешението за пребиваване може да бъде подновявано на същото основание след изтичането на законоустановения срок. Необходимо условие за получаване на такова разрешение е получаването и на Виза за дългосрочно пребиваване в България – виза Д.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *