Правни основи на инвестициите в България

          Национална правната рамка, разглеждаща насърчаването на инвестициите в България:

  • Закон за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и Правилник за неговото прилагане (ППЗНИ);
  • Закон за чужденците в Република България
  • Закон за корпоративното подоходно облагане;
  • Закон за данъците върху доходите на физически лица;
  • Закон за местните данъци и такси;
  • Закон за акцизите;
  • Закон за ДДС.

          Основните цели на ЗНИ са:

    – Повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез нарастване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на устойчивото развитие;

     – Подобряване на инвестиционния климат и преодоляване на регионалните различия в икономическото развитие;

       – Създаване на нови и високопроизводителни работни места.

      В България функционира система от мерки, които насърчават инвестициите, съгласно Регламент № 651/2014 на Европейската комисия. Тези мерки се прилагат равностойно по отношение на българските и чуждестранните инвеститори. Инвестиционните проекти може да получат сертификат „клас А“ и „клас Б“ или за приоритетен инвестиционен проект според размера на инвестицията, икономическият отрасъл и районът на страната, в който тя се реализира. Условията на които следва да отговарят инвестициите са подробно описани на сайта на Българска агенция за инвестиции.

         Един от определените в законодателството стимули за инвеститорите е влагането на публични средства в строителството на прилежаща инфраструктура до границата на инвестиционния имот.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *