ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНАТА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ НА ЧУЖДЕНЕЦ ИЛИ „СИНЯ КАРТА“ НА ЕС

ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНАТА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ НА ЧУЖДЕНЕЦ или „СИНЯ КАРТА“ НА ЕС

 Разрешение за пребиваване и работа тип „синя карта на ЕС“

Съгласно чл. 33  разрешение за пребиваване и работа тип „синя карта на ЕС“ могат да получат чужденци, които са висококвалифицирани работници по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Трябва да притежават виза Д по чл. 15, ал. 1 или разрешение за продължително пребиваване в Република България на друго основание.

Разрешението по ал. 1 се издава след решение на органите на Министерството на труда и социалната политика за срок до 4 години. В случай че срокът на трудовия договор е по-малък, разрешението се издава за срока на договора, удължен с три месеца.

Членовете на семейството на притежателя на синя карта могат да получат разрешение за продължително пребиваване. Срок на валидност, съответен на срока на пребиваване на притежателя на синя карта на ЕС.

На притежателя на синя карта на ЕС се издава разрешение за пребиваване, като в полето „тип разрешение“ се отбелязва „синя карта на ЕС“. При смяна на работодател по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се издава ново разрешение по ал. 1.

Разрешение по ал. 1 не се издава на чужденци, получили право на продължително пребиваване на основание чл. 24м, както и на членове на семейството на граждани на Съюза, които са упражнявали или упражняват правото си на свободно движение на територията на Европейския съюз и са получили право на пребиваване по реда на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства.

Притежател на синя карта на ЕС, издадена от друга държава – членка на Европейския съюз, и пребивавал на територията на тази държава членка 18 месеца може заедно с членовете на семейството си да пребивава в Република България за целите на висококвалифицираната трудова заетост. Заявлението за издаване на синя карта на ЕС в Република България се подава не по-късно от един месец след влизане на чужденеца на територията на страната.

Дългосрочно пребиваване в Република България от притежателя на „Cиня карта на ЕС“

  • ако е пребивавал 5 години законно и непрекъснато на територията на държави – членки на Европейския съюз, като притежател на синя карта на ЕС
  • последните две години на територията на Република България.

Петгодишният период  не се прекъсва от периоди на отсъствие, ако тези периоди са по-къси от 12 последователни месеца и общата им продължителност не надхвърля 18 месеца в рамките на 5-годишния срок.

Процедура за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда във връзка с издаване на „Синя карта на ЕС”

ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РБ 2018


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *