Условия за Ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Настоящите Общи условия уреждат условията за използване на съдържанието на сайта businessvbg.com, за приемане и публикуване на рекламни материали – банери, текстови връзки и др., фирмени и частни обявления в разделите „Продава бизнес“, „Търговия“ и „Недвижими имоти“ и др. на сайта businessvbg.com, както и за коментиране на публикациите в сайта. Те са задължителни за всички юридически и физически лица, ползватели на сайта.

Всяко лице в настоящите Общи условия, предоставящо сведения и материали, чрез установените за това форми за излъчване в сайта, с цел да станат публични, е наричано по-нататък в текста Рекламодател.

I. Общи положения

 1. Никаква част от сайта, публикуваните в него материали не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана, публикувана на други сайтове, платформи и канали за достъп към клиенти, не може да бъде адаптирана, променяна или използвана за създаване на производни материали, без предварителното разрешение на businessvbg.com и/или нашите партньори.
 2. Вие се съгласявате да използвате сайта само със законни цели и по начин, който не нарушава правата на други лица или не ограничава или не пречи на други лица да го използват. Забраненото поведение включва причиняване на неудобства на което и да е лице чрез изпращане на неприлично или обидно съдържание или прекъсване на нормалния диалог в рамките на сайта.
 3. Всички коментари и контакти, установени, чрез платформата на сайта, следва да са съобразени с правилата на добрия тон.
 4. Във формите за коментар не са разрешени реклама, спонсорство и други търговски съобщения (с тази цел Businessvbg.com предоставя достатъчно възможности, изградени на търговски принцип). Не е разрешено противозаконно или осъдително съдържание: клеветнически, обидни, вулгарни, вредоносни, нецензурни, богохулни, сексуално-ориентирани, расистки или други засягащи достойнството на личността материали или език.
 5. Вие потвърждавате, че отговаряте на едно от следните условия: навършени 18 години, еманципиран непълнолетен, или имате разрешение на родител, или на настойник.
 6. Вие потвърждавате, че разбирате и че сте способен да приемете настоящите Условията за ползване.

II. Заявки за реклама (предоставяне на материали за публикуване в сайта)

 1. Заявката за реклама и публикуване на рекламно обявление се подава, чрез предвидените в сайта форми за поръчка на реклама и рекламно обявление или чрез използване на формите за контакт. Получаването на заявката се потвърждава, чрез обратен e-mail.
 2. Всички рекламни форми и рекламни обявления се приемат за излъчване след проверка за годност от техническо лице, за съответствие на настоящите Общи условия и за наличие на плащане към сайта в съответствие с обявените тарифи. Businessvbg.com си запазва правото да отложи кампанията без съгласието на Рекламодателя, ако рекламните форми не отговарят на съответните изисквания, за което го уведомява, чрез една от посочените от самия него форми за контакт.
 3. Заявката за публикуване в сайта на всеки вид рекламна форма и рекламно обявление се изчислява на базата на периода на нейната видимост на страниците на Businessvbg.com. Това означава, че на рекламодателя се гарантира период на видимост на рекламата или рекламната публикация, а не изпълнение на импресии и брой кликове.
 4. Businessvbg.com няма задължение да предоставя на Рекламодателя достъп до онлайн статистика за броя на импресиите и кликовете, както и друга статистическа информация за съответната рекламна кампания.
 5. Заявки за реклама се приемат единствено в случай, че позициите са свободни.

III. Съдържание и авторски права

 1. Отговорността за съдържанието и визията е изцяло за Рекламодателя, независимо от одобрението й от сайта и публикуването й на която и да е от страниците му. Businessvbg.com не носи отговорност за пълнотата и достоверността на предоставената от трети лица информация и публикувана на сайта. Businessvbg.com не е отговорен за съдържанието и точността на информацията на други сайтове, към които има публикувани линкове на страниците на Businessvbg.com.
 2. Businessvbg.com не носи отговорност за нарушени авторски и други права от предоставените за публикуване рекламни форми и рекламни обявления, както и за действия и реакции на своята аудитория, предизвикани от публикувани в сайта реклами.
 3. Рекламни форми и обявления следва да представят стоки и/или услуги и/или търговски марки, собственост на Рекламодателя или такива, за които той има право на ползване в съответствие с действащото законодателство.
 4. С предоставяне на материали от какъвто и да е вид (включително текст, изображения, графики, снимки, аудио- или видео материали), Вие се съгласявате, да предоставите на Businessvbg.com за разпространение в целия свят, пълното право за разгласяване на Вашите материали, в тяхната цялост или части от тях и/или правото да бъдат включени изцяло или на части във всякакъв вид друга форма на възпроизвеждане и правене на публично достояние с оглед постигане на целите за които са предоставени на сайта.
 5. Вие гарантирате, че за използване на материалите по начина, определен по- горе, не се дължи никакво заплащане от страна на Businessvbg.com на което и да е лице по повод използването на Вашите материали.
 6. Businessvbg.com има право да откаже излъчването на рекламни форми и обявления, които влизат в противоречие с утвърдените разбирания за сексуална, расова и етническа толерантност или такива, които нарушават общо споделените морални и естетически норми и българското законодателство.
 7. Businessvbg.com има право да откаже излъчването и на рекламни форми и обявления, които противоречат на търговската политика на компанията или на сключени договори с трети лица, както и такива касаещи стоки, услуги и сайтове с конкурентен характер, рекламиране на интернет страници, които събират лична информация или данни на потребители, рекламиране на интернет страници, генериращи трафик към интернет страници, на които се излъчва реклама и др.
 8. Не се допуска излъчване на рекламни форми и обявления на стоки, услуги и др., които са под специален разрешителен или лицензионен режим съгласно законови и нормативни разпоредби, без да са налице всички необходими документи, доказващи право на съответната дейност.
 9. Не се допуска публикуването на подвеждащи рекламни форми и обявления. В случай на установяване на такива, Businessvbg.com може едностранно да прекрати изпълнението на услугата, без да дължи неустойка или връщане на предплатени суми за конкретното подвеждащо обявление или рекламна форма. За прекратяването Businessvbg.com не е длъжен да уведоми конкретния Рекламодател. Рекламодателят поема на свои риск дали желае да подведе потребителите на сайта. Businessvbg.com има право на обещетение от публикуването на подобно обявление или рекламна форма за нанесени имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи, независимо от първоначалното им одобрение за излъчване.
 10. Рекламодателят е длъжен да обезщети Businessvbg.com за всички претърпени вреди и направени разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Рекламодателят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез използване на предоставените от Businessvbg.com услуги, в нарушение на действащото българско законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, в т.ч. санкции на държавни органи.
 11. Businessvbg.com не носи отговорност за претърпени вреди от страна на Рекламодател (физическо или юридическо лице) вследствие на публикуване на рекламна форма и рекламно обявление на сайта.
 12. Businessvbg.com не носи отговорност за вреди, включително преки или косвени, възникнали при използването и/или неизползването на данни публикувани на сайта, от което и да е лице.

IV. Срок за публикуване на обявата и заплащане

 1. Businessvbg.com приема публикуването на рекламни обявления в разделите на сайта „Продава бизнес“, „Търговия“ и „Недвижими имоти“ възмездно за периоди от един, три, шест или дванадесет месеца. Потребителите може да избират следните варианти:
 • публикуване след заплащане на такса за публикация на обявление съгласно обявената  Тарифа за реклама – в този случай Businessvbg.com поема ангажимент да прегледа и евентуално при необходимост да преструктурира обявлението, да го преведе на втори език и да го публикува в съответния раздел на сайта с посочени в него от потребителя лице, и-мейл и телефон за контакт (за период съобразно избрания от Вас срок на видимост на обявлението).
 • без заплащане на такса за публикация на обявление, ако сте ни избрали като Ваш посредник или търговски представител. В този случай Businessvbg.com поема ангажимент да прегледа и структурира обявлението, да го преведе на втори език и да го публикува в съответния раздел на сайта. При необходимост ще бъде осъществена обратна връзка за уточнения. Приемането на обявлението за публикуване на сайта става на базата на наличието на ексклузивни права, изрично предоставени на притежателя на сайта, по условията, обявени в сайта за съответния вид услуга, с което Вие се съгласявате и потвърждавате с изпращането на съответната заявка за публикуване на рекламно обявление на сайта.
 • по условията на индивидуален договор за дългосрочно сътрудничество.

25. Публикуването на рекламна форма и обявление се осъществява в срок до 3 дни след получаване на всички необходими материали за оформянето й от страна на Businessvbg.com.

26. Реклама на сайта се публикува само след 100 % предплащане на услугата, освен в случаите когато не са договорени други условия с конкретен Рекламодател.

27. Цените за публикуване на рекламни форми и рекламни обявления са в съответствие с действащите цени за реклама на сайта Businessvbg.com.

28. При желание от страна на Рекламодател за прекратяване на вече стартирала кампания Businessvbg.com не връща и не дължи никакви предплатени суми.

Примери:

Платили сте за публикуване на Ваше обявление за продажба на имот за период от 6 месеца. Рекламираният от Вас имот на сайта Businessvbg.com е продаден на 2-я месец.

Или

Платили сте рекламно обявление за продажба на определено количество стоки. Количеството се е изчерпало преди изтичане на крайната дата на обявлението.

И в двата случая (както и във всички подобни) рекламата на съответната продажба може да бъде снета, без връщане на предплатените към сайта такси за реклама за оставащия период.

Отмяната на стартирала кампания не може да бъде за сметка на друга.

29. Businessvbg.com има право да актуализира цените и да прави промоции на период не по-малък от един месец, като всички промени следва да са отразени в раздел РЕКЛАМА на сайта Businessvbg.com. В случай на евентуално увеличение на цените, Рекламодателят е защитен само в границите на вече платени медийни планове и схеми за излъчване или в рамките на сключено индивидуално споразумение за сътрудничество с Businessvbg.com.

30. Всички такси за парични преводи сa за сметка на Рекламодателя!

31. Всички цени са без ДДС.

V. Цени, размери и технически изисквания към рекламните форми и обявления, публикувани на сайта Businessvbg.com

32. Businessvbg.com предлага статични и динамични банери, текстови връзки, фирмени и частни обявления в разделите „Продава бизнес“, „Търговия“ и „Недвижими имоти“, ПР публикации и реклами в бюлетини на Businessvbg.com съгласно установената Тарифа за реклама.

VI. Прекратяване на предоставяните услуги

33. Предоставянето на услуги по публикуване на рекламни форми и рекламни обявления на сайта Businessvbg.com се прекратява в следните случаи:

33.1. С изтичане на срока, заплатен от Рекламодателя за публикуване на рекламна форма или рекламно обявление на сайта.

33.2. С писмено взаимно съгласие между страните.

33.3. Едностранно от Рекламодател в случай, че Businessvbg.com не изпълнява задълженията си, което неизпълнение е продължило след отправено писмено предупреждение с определен разумен срок за преустановяване на неизпълнението, не по-кратък от 7 работни дни.

33.4. В случай, че в срока на действие на предоставяните услуги, те бъдат препятствани от влезли в сила нормативни или административни актове.

33.5. В случай на настъпване на непреодолима сила.

33.6. В случай че Businessvbg.com установи, че публикуваните рекламни форми или рекламни обявления не отговарят на изискванията на настоящите Общи условия и/или на действащото законодателство или етични норми.

 VII. Допълнителни условия

34. Businessvbg.com не носи отговорност за каквото и да е неизпълнение или забавяне на което и да е задължение, ако това неизпълнение или забавяне се дължи на събитие извън контрола на Businessvbg.com, включително, но не само, поради настъпване на форсмажорни обстоятелства – граждански безредици, война или военни действия, национални или местни бедствия, съответни актове или наказания от страна на правителството или друг компетентни органи, крайно тежки климатични условия, земетресения и други природни бедствия, технически проблеми на излъчването, проблеми в глобалната Интернет мрежа, в случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица върху функционирането на сайта и др.

35. Businessvbg.com има право едностранно да не излъчи конкретни рекламни форми и/или рекламни обявления, когато обективни технически и/или други причини налагат това. Това няма да се счита за неизпълнение на задълженията, ако Businessvbg.com предварително уведоми Рекламодателя и компенсира излъчването със съответния период на забава.

36. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Businessvbg.com, като всички промени се публикуват в раздел „РЕКЛАМА“ на сайта Businessvbg.com.

37. По всички неуредени от настоящите „Общи условия“ въпроси се прилага действащото законодателство на Република България. Всички спорове се разглеждат в компетентния съд в гр.Варна.

38. Реквизити:

Банкова сметка в лева                                               Банкова сметка в евро

Титуляр

IBAN:

Банка:

Банков Код:

Настоящите Общи условия са утвърдени с Решение на УС на 15.01.2016 г.