Условия за Поверителност

Личните данни, събрани от Businessvbg.com, ще се третират в съответствие със Закона за защита на личните данни. Businessvbg.com си запазва правото да събира, обработва и анализира личните данни за изследователски и статистически цели (брой и честота на посещенията на сайта, брой на посетителите, профили на потребителите и на предоставящите материали, посетени страници и т.н.) и да публикува или предоставя тези данни на трети лица по начин, който не позволява засегнатите лица да бъдат идентифицирани.

Лични данни (напр. като електронни адреси и др.) ще бъдат предоставяни на трети лица само съгласно условията на нашето сътрудничество.

Вие изпращате на Businessvbg.com своите лични данни единствено на Ваша пълна и лична отговорност. Businessvbg.com не може да бъде отговорен за инциденти, възникнали по време на изпращането на данните от Вас, като, например, загуба на данни или пиратство от трето лице.

Имате право да изисквате детайли от Вашите лични данни да бъдат поправени или изтрити като изпратите искане до Businessvbg.com с подпис и дата по пощата.

Условията за ползване са изготвени на български език. Независимо, че може да има превод и на други езици, Вие се съгласявате, че в случай на конфликт между българската версия и всеки друг превод българският вариант ще има предимство.