Финансов одит в България

   Съгласно изискванията на Закона за счетоводството в Република България, финансовите отчети на определен тип дружества подлежат на задължителна одиторска заверка. Тя може да бъде извършена единствено от дипломиран експерт счетоводител. Такива дружества са:

 1. акционерни дружества и командитни дружества с акции;
 2. предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
 3. кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове;
 4. предприятия, за които това изискване е установено със закон;
 5. всички предприятия, непосочени в т. 1 – 4, с изключение на предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност и бюджетните предприятия.

т.5 означава, че на задължителен финансов одит подлежат всички предприятия, независимо от своя вид, ако за текущата и предходната година са надвишени показателите на два от следните критерии:

 1. балансова стойност на активите към 31 декември – 1,5 млн. лв.;
 2. нетни приходи от продажби за годината – 2,5 млн. лв.;
 3. средна численост на персонала за годината – 50 души.

При определяне статута на едно новообразувано предприятие, като прилагащо облекчена форма на финансова отчетност, се вземат стойностите на тези критерии само за годината на възникване.)

(3) Консолидираните финансови отчети и индивидуалните финансови отчети, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.

Срокове за заверка на годишни финансови отчети от регистриран одитор

 • За дружества с ограничена отговорност, които по Закон подлежат на задължителен одит – преди подаването на отчета в Търговския регистър – 30 юни.
 • За други търговски дружества, които по Закон подлежат на задължителен одит – преди подаването на отчета в Търговския регистър – 31 юли.
 • За ЕТ, които покриват критериите за задължителен одит – преди подаването на отчета в Търговския регистър – 31 май.
 • За Юридически лица с нестопанска цел – преди подаването на отчета в Министерство на правосъдието – 30 юни.

Ако вашето предприятие подлежи на задължителен независим финансов одит, вижте повече за предлаганата от нас услуга по задължителен одит или се свържете с нас!


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *