Юридическо обслужване на фирми

Юридически услуги по регистрация, пререгистрация и ликвидация на фирми, защита срещу ревизионни актове, при извършване на ревизии и данъчни проверки, защита срещу налагане на обезпечителни мерки, защита срещу претенции от контрагенти търговци и физически лица. Абонаментно правно обслужване. Обжалване на административни актове на държавната и общинската администрация, изпълнителни дела срещу длъжници. Съпровождане участието в търгове и др.

Юридически услуги свързани с недвижими имоти

съпровождане на сделка; наследствени дела, дела за собственост или владение върху имоти; изготвяне на завещания и договори за дарения; представителство при сделки пред нотариус; проучване на недвижими имоти за тежести;  

Други юридически услуги в България

жалби и процесуално представителство пред съда срещу наказателни постановления; наказателни дела от частен и от общ характер, защита пред органите на дознанието, сключване на споразумения с прокуратурата и др.; бракоразводни дела, дела за родителските права върху децата, дела за издръжка, дела за смяна на име.

Свързани статии