Регистрация на фирми

            За регистриране на фирма в България е необходимо да изберете име на фирмата, да посочите как името й ще се изписва на кирилица и на латиница, да определите предмета й на дейност, седалището и адреса й на управление, уставния капитал, собствениците и управителя. Изготвят се необходимите учредителни документи съгласно […]

Вписване на промени по партида на дружество в Търговския регистър

     Промените, подлежащи на вписване по партида на търговец или дружество в Търговския регистър най-често касаят промяна на седалище на фирмата и адрес на управление, промяна на управител, промяна на съдружници, увеличаване или намаляване на капитала на дружеството, промяна в предмета на дейност, промяна в срока на съществуването, промяна в наименованието, промяна в разпределение на […]

Прехвърляне на дружествени дялове и/или прекратяване на членство в търговско дружество

Прехвърляне на дружествени дялове и/или прекратяване на членство в търговско дружество. Цени и срокове на изпълнение: 200 лв. Узнайте повече за реда по прехвърляне на дялове.